MERKURIUS - LUNDS UNIVERSITETS NäRINGSLIVSNOD.
KK-PROJEKT
STATUS 10 APRIL 1997

(Lund University Industry Knowledge Node - Merkurius)
INNEHÅLL

Sammanfattning: Merkuriusprojektet, som finansieras av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen, syftar till att utveckla en demonstrator för en kunskapsnod. Denna skall göra universitetskunskap tillgänglig och anpassad för näringslivet. Kunskapsnoden har även egenskapen att fungera som en kommunikationsyta mellan personer involverade i kunskapsförmedlingen. Kunskapsområdena verkstadsteknik och livsmedelsteknik utgör testområden. Demonstratormetoden användes under arbetet. Metoden innesluter kunskapsnoden, som utvecklas inkrementellt, samt en arbetsyta med verktyg bl.a. för att stärka samarbetet mellan projektdeltagarna. Alla inblandade från näringsliv och universitet deltager från start i arbetet.

Denna statusrapport sammanfattar kort resultaten sedan förra statusrapporten daterad september 1996. Merkuriusprojektets inledande faser avslutas under våren 1997. I rapporten redovisas de avslutande delarna av projektet samt skissas en fortsättning baserat på hittills framkomna resultat. Projektet har följt de ursprungliga planerna och samtidigt visat på en flertal följdspår som vi menar är av största vikt att följa upp. Härvid avser vi bl.a. ett fördjupad FoU arbete vad avser begreppsbildning föranledd av en breddning utöver projektets nuvarande context verkstads- och livsmedelsteknikområdena, fortsatt metodutveckling för design av kunskapsnoder, erfarenhetssamling från användning av kunskapsnoder och verktyg för administration och underhåll av dessa.

Nyckelord: Kunskapskommunikation, företagssamverkan, demonstratormetod, kunskapsnod, world wide web, modellering, användargränssnitt.

Status del II - April 1997Lunds Universitet, KBS-Media Lab.

1. INLEDNING

[top]

Projektet följer den uppgjorda planen dock med en förskjutning mot de praktiska och teoretiska metodfrågorna rörande projektets genomförandeprocess. Vi använde den demonstratormetod som översiktligt beskrivits i statusrapport del 1, september 1996, (Christiansson, 1996). Denna medger att man tämligen enkelt kan generera, fånga, kommunicera och evaluera idéer under den kreativa designprocessen.

Demonstratorns två delar 1) den slutliga prototypen och 2) arbetsytan som stödjer design- och utvecklingsarbetet är i sig beroende av den IT som ingår och kommer att ingå i det färdiga prototypsystemet. Under den inledande fasen av projektet har intressanta iakttagelser och metodförbättringar genomförts för att öka kvaliteten i design- och utvecklingsarbetet. Kunskapsförsörjning och användarnas interaktion med systemet, ofta med stora manuella inslag och simuleringar, dokumenteras i den tidiga versionen av Merkurius. För att dels underlätta teamwork och dels stödja den kreativa processen har utbildning skett på de deltagande företagen. Under arbetet lägges stor vikt vid generella problemställningar och deras lösningar då Merkurius skalas upp till att omfatta hela Universitetets digitala och personliga kunskapsbanker.

Metaklassificeringsfrågor studeras särskilt då dessa i högsta grad påverkar universitetets(ens) policy för framtida fysiska och logiska lagring och åtkomst av digitalt lagrad kunskap. Merkurius bidrar väsentligt till att synliggöra och exemplifiera denna process.

I projektet deltager 9 företag från verkstadsområdet och 7 företag från livsmedelsteknikområdet, se Appendix A.

2. TIDIGARE RAPPORTERING

[top]

Merkuriusprojektet finns kort beskrivet på KBS-Media Lab's hemsidor

http://delphi.kstr.lth.se/kbs/projects/merkurius.html

Projektet har tidigare redovisats i statusrapport per den 14 september 1996, (Christiansson, 1996). I denna ges en bakgrund till projektet med beskrivning av målsättning, relevans, nyhetsvärde, metodik och förväntade resultat. I rapporten beskrives närmre konceptet kunskapsnoder, demonstratormetoden och dess bakomliggande modeller. Demonstratorns status per september 1996 redovisas liksom den planerade utbildningen av de deltagande småföretagarna.

Projektet har redovisats bl.a. vid nationella föredrag samt vid ett flertal konferenser.

3. TIDPLAN OCH BUDGET

[top]

Den ursprungliga arbetsplanen enligt ansökan från april 1996 följes i princip.

"Arbetsplan
år 1

Steg 1. Bildande av styrgrupp och referensgrupp samt arbetsgrupper för livsmedelsområdet och verkstadsindustrin. I vardera arbetsgrupp skall ingå två representanter från KBS-Media Lab, en representant för branschen samt en representant för institutionen/området.
Steg 2. Framtagning av scenarier, beskrivning av möjligheter.
Steg 3. Konceptuell modellering; behovsanalys, begränsningar, val av några tillämpningar.
Steg 4. Förslag till modeller.
Steg 5. Implementering.

år 2 och 3

Merkurius två färdiga exempel. Utvärdering, feedback. Spridning av erfarenheter. Breddning till flera områden."

Under arbetets gång har dessutom behovet av utbildning aktualiserats, definierats och genomförts, se "Utbildning".

4. AKTIVITETSREDOVISNING

[top]

4.1 Möten

[top]

Tisdagen den 17 december 1996 kl 13.30 i Idéverkstaden, Tyringe.
Möte med Inst för Mekanisk teknologi, KBS-Media Lab och de tio verkstadsföretagen med diskussion om systemets bakomliggande modeller.

Torsdagen den 19 december 1996 kl 13.30, KBS-Media Lab Lund.
Möte med KBS Media Lab och Peter Dejmek och Anita Frankel, Enheten för Näringslivssamverkan - ENS, för diskussion om systemmodellering och förberedelser inför nästa mötes systemsimulering .

6 februari 1997, Rådhuset i Ystad
Livsmedelsföretagen, KBS Media Lab, ENS och Peter Dejmek

Möte 3 mars 1997, Tyringe.
Verkstadsgruppen, KBS Media Lab och Prof. Jan-Eric Ståhl
Fråge-/svarssimulering för att ge stöd åt prototypdesign med tillhörande diskussion om copyrightfrågor för det nya mediet.

Möte 2 april 1997 Lund
KBS Media Lab och NetLab/UB2
Om metadata och informationsmärkning, katalogisering och sökning samt framtida systemlösningar för att hantera dessa förändringar av digitalt lagrad kunskap.

Möte 8 april 1997 Tyringe
KBS Media Lab, Jan-Eric Ståhl, Rolf Rantzow och Mikael Zäll
Fortsättning på föregående Tyringe-möte.
Beslut om att utforma ämnesanpassade övningsuppgifter för att säkerställa grundläggande IT-verktygskompetens hos projektmedlemmarna.

4.2 Utbildning

[top]

Måndagen den 9 oktober 1996

Utbildning för ystadsföretagen, KBS-Media Lab Lund.

Torsdagen den 10 oktober 1996
Heldags utbildning för Tyringeföretagen, Idéverkstaden.

Måndagen den 28 oktober 1996
Heldags utbildning för ystadsföretagen, Resurs Ystad.

5. RESULTAT - KOMMENTARER

[top]

5.1 Kunskapsförsörjning:

[top]

5.2 Samarbete mellan industri och högskola

[top]

Företagen är intresserade men har svårt att acceptera lång pay-off tid. Dessutom har de, då de ofta har mindre personalresurser, svårt att sätta av egen tid. Värdefulla bidrag till hantering av förändringsprocessen.

5.3 Underliggande modeller

[top]Figur 15.4 Kunskapsinnehåll och interaktion

[top]

5.5 Nya sätt att kommunicera kunskap

[top]Figur 2

Figur 36. ANGRäNSANDE PROJEKT

[top]

Ett par exempel där vi också deltager;

7. FRAMTID

[top]

Arbetet fortsätter enligt planerna. Projektet kommer att generera ett antal idéer till nya projekt. Här antyds ett par områden;

8. REFERENSER

[top]

Christiansson, P. (1996), "Merkurius - 14 September 1996. Status, metodik och tidplanering". KBS-Media Lab, Lunds Universitet. (30 pp.)

Merkuriusprojektets hemsida http://delphi.kstr.lth.se/kbs/projects/merkurius.html

Ivarsson Jörgen, 1997, "Kompendium i Tillverkningssystem". I HTML format tillgängligt i Merkurius. (3800 kbytes).

APPENDIX A: I MERKURIUS DELTAGANDE FöRETAG.

[top]

Medverkande företag i delprojekt verkstadsindustri

[top]

EW Elektronik AB
Box 110
282 22 TYRINGEIndustriverktyg i Tyringe AB
Box 129
282 23 TYRINGE


Nilsson & Stolt Verktygsindustri AB
Box 76
282 22 TYRINGE


Skandinaviska Chuckfabriken AB
Box 121
282 22 TYRINGE


SVA i Tyringe AB
Verktygsv. 1
282 21 TYRINGE


Swedish Gear AB
Kyrkog. 27
282 31 TYRINGE


Swepartverktyg AB
Box 158
282 23 TYRINGE


Talsveb AB
Box 211
282 24 TYRINGE


Tyringe Specialvertyg AB
Box 100
282 22 TYRINGE


Livsmedelsteknikföretag

[top]

CPC-foods
Box 115
272 23 SimrishamnKåseberga Fisk
Kåseberga
276 46 Löderup


Kronfågel
Tågarp 4
270 53 Gärsnäs


Ingelsta Kalkon
273 94 Tomelilla


Sydkött
Beijersg. 19
271 36 Ystad


Kiviks Musteri
Fabriksg. 3
277 31 Kivik


AB Skånekött
Masking. 15
274 30 Skurup